درباره ما

گروه بوتان در سال 1331 تاسیس شد و از آن زمان به طور مداوم توسعه داشته است.
امروز، هولدینگ بوتان شامل یک گروه پویا و متنوع، موفق در کسب و کار در بخش های مختلف از جمله تولید، لجستیک، توزیع و انرژی است

نمونه کارها و آنچه ما انجام می دهیم

از زمان آغاز فعالیت در سال 1331، ما در هر صنعتی که وارد می شویم، تعالی را دنبال می کنیم.
شرکت های ما رهبران بازار هستند. ما استانداردهای کارآفرینی اخلاقی در ایران را تنظیم کرده ایم و به طور خستگی ناپذیری برای تقویت بخش خصوصی فعالیت کرده و با پیشبرد مسئولیت های اجتماعی خود، نقشی فعال در اقتصاد منطقه داشته ایم.

نمونه کارها و آنچه ما انجام می دهیم

از زمان آغاز فعالیت در سال 1331، ما در هر صنعتی که وارد می شویم، تعالی را دنبال می کنیم.
شرکت های ما رهبران بازار هستند. ما استانداردهای کارآفرینی اخلاقی در ایران را تنظیم کرده ایم و به طور خستگی ناپذیری برای تقویت بخش خصوصی فعالیت کرده و با پیشبرد مسئولیت های اجتماعی خود، نقشی فعال در اقتصاد منطقه داشته ایم.

مسئولیت‌های اجتماعی

ما نقش خود در بهبود جامعه و مسئولیت مان برای حفظ محیط زیست را بسیار مهم می دانیم. در همین راستا، ما همواره شرکت هایمان را برای داشتن نقشی فعال در جامعه، ترقیب کرده ایم. از جمله حمایت از زنان جوان و سرمایه گذاری در آموزش برای افرادی که به آن نیاز دارند تنها چند نمونه از این فعالیت هاست.

آخرین اخبار


اخبار شرکت های ما را دنبال کنید

خانواده شرکت های ما

ما در صنایعی که حضور داریم، رهبر بازار ملی هستیم