مسئولیت های اجتماعی

OUR RESPONSIBILITIES

OUR RESPONSIBILITIES

جامعه ما

در هولدینگ بوتان، حمایت از جامعه، که ما بخشی از آن هستیم، بسیار مورد توجه است
برنامه های ما عبارتند از:

مسئولیت های اجتماعی

محیط زیست ما

هدف ما این است که همسو با رشد صنعت مان، استفاده درست از منابع و حفاظت از زمین را نیز ارتقا دهیم. ما به طور مداوم در راستای افزایش بهره وری در استفاده از آب، انرژی و مواد در فرایندهای تولید، کاهش و دفع صحیح از زباله، بهینه سازی مصرف محصولات، بازیافت ضایعات و روش های نوین تولید تلاش می کنیم.

مسئولیت های اجتماعی

محیط زیست ما

هدف ما این است که همسو با رشد صنعت مان، استفاده درست از منابع و حفاظت از زمین را نیز ارتقا دهیم. ما به طور مداوم در راستای افزایش بهره وری در استفاده از آب، انرژی و مواد در فرایندهای تولید، کاهش و دفع صحیح از زباله، بهینه سازی مصرف محصولات، بازیافت ضایعات و روش های نوین تولید تلاش می کنیم.

مسئولیت های اجتماعی

صنعت ما

به عنوان رهبر صنایع در بخش خصوصی، از طریق کار با گروه های حمایتی، شهرداری ها، جوامع و دولت، مسئولیت های صنعت را ارتقا می دهیم.
تمرکز ما این است:

  • افزایش الزامات بهنه سازی مصرف انرژی در محصولات
  • تحصیل و آموزش آتش نشان ها و جوامع در مورد ایمنی گاز
  • بالا بردن استانداردهای دانش مدیریتی در بخش خصوصی
  • ایجاد موسسات غیر دولتی اختصاص یافته به رشد و پیشرفت بخش خصوصی

مسئولیت های اجتماعی

صنعت ما

به عنوان رهبر صنایع در بخش خصوصی، ما از طریق کار با گروه های حمایتی، شهرداری ها، جوامع و دولت، مسئولیت های صنعت را ارتقا می دهیم.
تمرکز ما این است:

  • بهبود کیفیت محصولات ملی و مقررات ایمنی
  • افزایش الزامات بهنه سازی مصرف انرژی در محصولات
  • تحصیل و آموزش آتش نشان ها و جوامع در مورد ایمنی گاز
  • بالا بردن استانداردهای دانش مدیریتی در بخش خصوصی
  • ایجاد موسسات غیر دولتی اختصاص یافته به رشد و پیشرفت بخش خصوصی

آخرین اخبار

اخبار شرکت های ما را دنبال کنید

خانواده شرکت های ما

ما در صنایعی که حضور داریم، رهبر بازار ملی هستیم