این مطلب را به اشتراک بگذارید

گروه صنعتی بوتان به عنوان یکی از برندگان “صنعت سبز” کشور توسط وزارت محیط زیست انتخاب شده است. گروه صنعتی بوتان از میان 500 عدداز شرکت های شرکت کننده در فرآیند انتخاب صنایع سبز در سال 2015، یکی از 31 شرکت منتخب و در نهایت به عنوان برنده تندیس “صنایع سبز” در سال 2015 انتخاب شد.

در روز 15 فوریه در مراسم با حضور نخستین معاون رئيس جمهور، دکتر اسحاق جهانگیري، خانم معصومه ابتکار، رئیس آژانس حفاظت محیط زیست و گروهی از مدیران و متخصصان در زمینه محیط زیست، جایزه “صنعت سبز ایران” “به گروه صنعتی بوتان ارائه شد. در ابتدای سال، گروه صنعتی بوتان در روند ثبت، ارزیابی و فرایند انتخاب پیچیده صنایع سبز در وزارت محیط زیست شرکت داشتند، هماهنگی و همکاری خوبی با سازمان داشتند و قادر به پیگیری و ارائه به موقع و مناسب اسناد، به عنوان یکی از 31 شرکت منتخب توسط صنعت سبز کشور انتخاب شد.

لازم به ذکر است که در سال گذشته سازمان های معتبر در زمینه معیارهای ارزیابی زیست محیطی از جمله (UNIDO) و در سال جاری (GIZ) وابسته به توسعه سازمان ملل متحد، همکاری با سازمان حفاظت از محیط زیست گواهینامه های صنعت سبز را تصدیق و تأیید کرده است.